Kryb i basen – interne databaser

Kryb i basen – interne databaser

Databaser, informationssøgning og undervisning

I en undervisningsmæssig sammenhæng kan databaser inddrages på flere forskellige måder:

  • Til indsamling og registrering af oplysninger
  • Som mål for undervisningen
  • Som informationskilde.

Informationssøgning på internettet er i løbet af nogle få år blevet en af de mest almindelige måder at anvende skolernes computere på. De forskellige søgemaskiner baserer deres søgeresultater på meget store databaser, der bl.a. indeholder nøgleord og adresser på websider.

Det er imidlertid ikke problemfrit at bruge internettet til at søge efter materiale til et emne, idet der både kræves kendskab til søgeteknik og en vis basisviden om emnet, hvis søgningen skal lykkes.

Muligheder med begrænsninger

Ved at lade elever arbejde med små interne databaser kan man give dem mulighed for at få en baggrund for at kunne anvende forskellige søgeteknikker, når de arbejder med søgning på internettet.

En database er altid bygget meget systematisk op. Det stramme format kan naturligvis opfattes som en begrænsning, men ved arbejdet med et konkret og velafgrænset fagligt stof kan den faste struktur også udnyttes pædagogisk.

Introduktion til databasegenren

Databaserne introducerer imidlertid en række nye emner og begreber, som godt kan være abstrakte for eleverne. Begreberne omfatter fx ord som post, felt og feltindhold, som omtales nærmere i øvelserne.

Når mindre elever skal introduceres til disse begreber, kan man med fordel tænke utraditionelt og tage udgangspunkt i datasamlinger, som børnene kender i forvejen: Telefonbog, leksikon, samlinger af billedkort mv.

Tre synsvinkler

Ligesom ved alle andre værktøjsprogrammer er man som underviser nødt til at gøre sig nogle overvejelser over, hvordan et databaseprogram kan inddrages i undervisningen på en fagligt forsvarlig måde. Disse overvejelser kan tage udgangspunkt i mindst tre forskellige syn på programmets rolle i undervisningen:

1: Et vigtigt led i it-integrationen

Den første mulighed er at betragte databaseprogrammer som et vigtigt redskab, eleverne bør møde som et led i deres generelle it-uddannelse. Et kendskab til databaser hører til den almindelige grundviden om informationsteknologien, som alle elever bør være i besiddelse af.

Ved arbejdet med databaser bør man naturligvis tage udgangspunkt i et fagligt stof, som eleverne under alle omstændigheder skal arbejde med. Når undervisningen både har til formål at uddanne eleverne i nogle generelle informatikfaglige emner og begreber og undervise dem i et relevant skolefagligt stof eller emne, er der tale om en it-integration i den forstand, som det omtales i bemærkningerne til den gældende skolelov.

2: Faglige undersøgelser af et datamateriale

Den anden synsvinkel er at benytte databaser til at bringe orden i et stort datamateriale, som eleverne har indsamlet i en faglig sammenhæng. Her vil eleverne kunne udnytte en database til at bringe et datamateriale – der ellers kan være uoverskueligt – på en form, der gør det muligt at trække interessante oplysninger og sammenhænge frem.

Når databaseprogrammet anvendes på denne måde, fokuseres der især på det faglige potentiale i selve datamaterialet og på søgemulighederne i databasesystemet.

3: En faglig begrebsramme

Den tredje synsvinkel vedrører databasens muligheder som et fagligt redskab i forbindelse med en afgrænsning af begreber og arbejdsmetoder inden for et bestemt fag. I dette tilfælde inddrages edb-siden kun i det omfang, det er nødvendigt for at kunne benytte databasen som redskab.

Øvelser og håndværk

I øvelserne til dette kapitel skal du arbejde med en færdig database, som ligger på din harddisk. Du skal bl.a. lære:

  • At gennemse posterne i databasen
  • At søge på poster
  • At sortere poster
  • At indtaste poster.

Senest redigeret 07/08/2006