Kan man ikke lære det med it? – digitale læremidler

Kan man ikke lære det med it? – digitale læremidler

Hvad er et fagligt læremiddel?

Digitale lære- eller undervisningsmidler er en fællesbetegnelse for de mange forskellige materialer, it-værktøjer, informationssamlinger mv., der distribueres og anvendes på computer. Der er tale om en meget bred samling af undervisnings- og læremidler, som omfangsmæssigt rækker fra det digitale opgaveark til store leksika og internetressourcer – og genremæssigt fra træningsprogrammet til det åbne it-værktøj.

Digitale læremidler ctr. værktøjsprogrammer

Digitale læremidler er produceret med et fagligt udgangspunkt eller et fagligt sigte. Netop dette sigte adskiller de digitale læremidler fra de åbne værktøjsprogrammer.

Grænserne kan dog være flydende. Der findes således værktøjsprogrammer til brug i en meget snæver faglig sammenhæng – fx programmer til at tegne grafer i matematik – som sagtens kunne kaldes faglige programmer. Visse træningsprogrammer har på den anden side så fleksible muligheder for at variere opgaverne, at de kunne fortjene betegnelsen værktøjsprogram.

Læremidler og undervisningsmidler

Læremidler og undervisningsmidler er synonymer. De to betegnelser signalerer blot det paradigmeskift, der gennem de senere år har flyttet opmærksomheden fra læreren som underviser til eleven som den lærende. Betegnelserne kan derfor ikke bruges meningsfuldt til at sortere materialerne i to adskilte kategorier. I det følgende benyttes betegnelsen “læremidler”.

Læremidler og læringsstile

Den faglige undervisning skifter karakter, når læringsrummet udvides, og nye faglige læremidler kommer inden for rækkevidde. Variation i læremidlerne giver også større rum for elevernes forskellige læringsstile: ikke alle lærer jo på samme måde, lige hurtigt og med de samme midler.

Øvelser og håndværk

Førstehåndsindtrykket af et it-program giver ikke altid det rigtige billede af de muligheder, der ligger i det. Først når det er afprøvet i en brugersituation – eller der er foretaget en struktureret analyse – kan læreren vurdere, om programmet kan opfylde de mål, han har opstillet for eleverne sammen med de faglige mål for undervisningen.
Du kommer til at arbejde med forskellige modeller for afprøvning og vurdering af it-programmer, samt hvor du kan finde disse programmer.

Senest redigeret 07/08/2006