Den regner selv – regneark

 
Den regner selv – regneark

Børnenes talbegreb ved skolestarten

Børnene møder som oftest i skolen med en mere eller mindre veludviklet forhåndsviden om tal. Denne viden baserer sig både på:

 • Tal i talesproget, hvor de første talnavne udgør en integreret del af førskolebarnets sprog
 • Tal som ordningsredskab, hvor barnet kan sætte tal i rækkefølge
 • Tal som mængdebetegnelse, hvor barnet kan vurdere to talangivelser ift. hinanden.

Ved skolestarten er børnenes talbegreb imidlertid meget forskelligt udviklet. Nogle børn har brugt meget tid på at lege med tal. Store tal, små tal, talsystemer osv. fascinerer mange børn. Andre børn har af forskellige grunde et mindre veludviklet talbegreb og en mindre interesse for tal.

Udvikling af talbegrebet gennem undervisningen

Gennem de første skoleår er det skolens opgave at udvikle talbegrebet hos alle eleverne, så de senere hen har mulighed for at beskæftige sig med mere abstrakte, matematiske emner og begreber. Her anvendes som regel mange forskellige materialer: konkrete materialer, øvehæfter osv. Der findes også en del gode computerprogrammer, der kan anvendes.

Det undersøgende aspekt i undervisningen

Det er karakteristisk for en del af regneundervisningen i de første år, at den ofte har legens og eksperimentets karakter, og at børnene arbejder interesseret og motiveret med opgaverne. Senere i skoleforløbet fortoner det undersøgende aspekt sig imidlertid let, fordi opgaverne bliver sværere, talområdet og kravene til regnefærdigheden øges, og fokus rettes mod formelle metoder. Samtidig kan nogle børn savne anvendelsesperspektivet.

Regnearkets rolle i undervisningen

Det ville nok være en overdrivelse at påstå, at regnearksprogrammer er matematikundervisningens svar på tekstbehandlingsprogrammet. Hertil er anvendelsesområdet for regneark trods alt mere snævert.

Selv om regnearket må suppleres med fx programmer til modeller og simulering mv., er det alligevel det mest generelle program til undervisningen i regning og matematik.

Brugt rigtigt i matematikundervisningen kan regnearksprogrammet være et af de redskaber, der gør det muligt at anvende den undersøgende, eksperimenterende og anvendelsesorienterede arbejdsform gennem hele skoleforløbet.

Øvelser og håndværk

I valgmodulet “Den regner selv” introduceres de grundlæggende funktioner i et regnearksprogram:

 • Opstilling af diagrammer på basis af tallene i regnearket
 • Gennemførelse af små undersøgelser, hvor regnearket anvendes ved opgørelse og analyse af resultaterne
 • Eksempler på, hvordan man kan arbejde med regnearket i en tværfaglig undervisning
 • Arbejde med forskellige modeller, hvor et regneark er velegnet:
  • Rentemodeller med opsparing
  • Modeller for talrækker
  • Modeller, hvor computeren anvendes til at simulere kast med en eller flere terninger.

Senest redigeret 03/08/2006